2018 Sensei Roman Saltikov received Coach of the Year award  (Ontario Karate Federation)

2018 Sensei Roman Saltikov received Coach of the Year award Ontario Karate Federation