School Tournament 2011 (Toronto)

Please Viste Our Photo Gallery

 

 

 

 

Roman Saltikov.                                                                                                         (RS Karate)