Numbers

1. Ichi: One

2. Ni : Two

3. San : Three

4. Shi: Four

5. Go : Five

6. Roku : Six

7. Shichi: Seven

8. Hachi: Eight

9. Ku : Nine

10. Ju : Ten