Stances

Hachiji dachi: Natural stance

Han zenkutsu dachi: Half forward stance

Heiko dachi: Parallel stance

Heisoku dachi: Informal attention stance

Kokutsu dachi: Back stance

Kosa dachi: Crouched stance

Musubi dachi: Informal attention stance, feet turned out

Neko ashi dachi: Cat stance

Reinoji dachi - L stance (sometimes called "haraisa dachi")

Sanchin dachi: Hour glass stance

Sesan dachi: Side facing straddle stance

Shiko dachi : Box stance (sometimes called "square stance" or "sumo stance")

Zenkutsu dachi: Long stance

Fudo dachi: Rooted stance, "Immovable stance"

Gankaku dachi: One legged stance

Sagi ashi dachi Gedan no kamae : Lower level combative posture

Shizen dachi: Natural combative posture

Hangetsu dachi: Half moon stance

Hanmi: Half front facing position

Hanmi no kamae : Half forward facing combative posture

Hidari shizen tai: Left natural position

Hidari teiji dachi: "Left T" stance

Jodan no kamae : Upper level combative posture

Kiba dachi: Straddle stance (sometimes called Naihanchin dachi; Naifanchin dachi)

Naihanshi dachi: Kiba dachi with knees turned in and down

Sagi ashi dachi: Propped leg stance

Shizen dachi no kamae : Natural combative posture

Shizentai: Natural position

Sochin dachi: Diagonal straddle leg "Immovable" stance, rooted stance

Teiji dachi: T stance

Tsugi ashi: Shuffling step

Tsuri ashi dachi: Crane stance with propped leg

Uchi hachiji dachi: Inverted open-leg stance

Yori ashi : Dragging step